Kabul ve Yardım

Lisans

Kabul Şartları

Üniversiteye kabul edilecek öğrencide genel ortaöğretim veya ona denk bir eğitim kurumundan mezuniyet şartı aranmaktadır. Arapça seviye belirleme sınavına tabi tutulmaktadır. Yabancı öğrencilerden bu sınavda geçerli seviyede Arapça bilgisi olmayanlar için Üniversitemizin “Yabancılar İçin Arapça Eğitim Merkezi” nde özel bir Arapça eğitim programı uygulanmaktadır.

Gerekli Belgeler

Genel Ortaöğretim veya ona denk bir eğitim kurumundan alınan diplomanın “Aslı Gibidir” nüshası.

Kimlik veya Pasaport Fotokopisi

Sağlık Raporu

Adli Sicil

3 adet Fotoğraf

Akademik camiada tanınmış iki kişiden referans

Ortaöğretim Transkript Belgesi (Üç Senelik)

Bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçiş şartları

Ayrılmak istenilen Üniversitenin tanınmış bir üniversite olması.

Ayrılmak istenilen Üniversite’den alınmış Transkript ve Ortaöğretim Transkript belgelerinin ibrazı.

Trablus Üniversitesi'nde saydırılmak istenen derslerin, üniversite içi sistemin prosedür ve kuralları çerçevesinde tanımlanması.

Derse Katılım ve Devam

Öğretim yılı, her biri 15 hafta olmak üzere iki yarıyıla ayrılır.

Üniversitede eğitim programı, akademik takvimde, öğretim yılının başlamasından bir ay önce ilan edilerek belirlenir.

Geçerli bir mazeret için Dekandan önceden izin alan bazı öğrenciler hariç, öğrencinin derslerin en az %80'ine devam zorunluluğu vardır. İstenen oranda katılım sağlamayan öğrencilere seçtiği o dersin iptali cezası uygulanır.

Sınavlar ve Puanlamalar

Üniversite, dersler için ara ve final sınavları sistemini benimsemektedir. Bunlara pratik, etkinlik ve devam faktörleri ilave edilmektedir.

Yarıyıl dersleri için ara sınavları yarıyılın başlamasından 8 hafta sonra akademik takvimde ilan edilen tarihe göre yapılmaktadır. Ara sınav, genel notun % 40'ını oluşturmaktadır. Öğrencinin bir yarıyıl ücretinin yarısını ödemeden ara sınavlara katılma hakkı yoktur.

Yarıyıl sonunda derslerin final sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihe göre yapılmaktadır ve final sınavı genel notun %60'ını oluşturur.

Öğrenci, kabul edilebilir bir mazeret sunarak, Dekanlıkça verilen karar mucibince, ara sınava katılmama ve daha sonrasında mazeret sınavına girme hakkına sahiptir.

Öğrencinin ikinci yarıyılda da eğitimine devam edebilmesi için, en az ortalamasının %60’ına tekabül eden, başarılı olacağı en düşük genel ortalamaya sahip olması gereklidir.

Öğrenci bir derste toplam puanın en az %60’ını alırsa başarılı sayılmaktadır. Puan ve notların sınıflandırılması aşağıdaki şekildedir:

Not
Harf Notu Değerlendirme Not Alt Sınırı Not Üst Sınırı Puan
A Mükemmel 90 100 4
B+ Çok İyi 85 89,9 3,5
B Çok İyi 80 84,9 3
C+ İyi 75 79,9 2,5
D+ Orta 65 69,9 1,5
D Orta 60 64,9 1
H Başarısız 35 59,9 0

Kayıt, bırakma ve eğitim kesintisi

Belirtilen ücretlerin ödemesini belirtilen tarihler içinde tamamlamadıkça öğrenci herhangi bir yarıyıl içinde kayıtlı sayılmaz.

Ders kayıt, ders ekle/bırak dönemi Üniversitenin akademik takviminde ilan edildiği tarihlerde gerçekleşir.

Bir öğrencinin eğitimi şu durumlarda kesilmiş olur:

Eğitim başlamış, ders ekleme/bırakma süresi sona ermişse ve derse kaydı bulunmuyorsa,

Ödemesi gereken Üniversite eğitim ücretlerini ödemediğinden dolayı kaydı iptal edilmişse,

Öğrencinin eğitim kesintisi iki birleşik veya ayrı yarıyılı geçerse, öğrencinin dekanın kabul ettiği bir mazereti olmadığı sürece üniversite ile ilişiği kesilir. Yaz dönemi (yaz okulu) bu hususta yarıyıl olarak sayılmamaktadır.

Öğrenci, ilgili yarıyılda final sınavlarına başlamadan en geç bir ay içerisinde derslerden birini ve daha fazlasını bırakabilir.

Planda belirtilmediği sürece öğrencinin programa kaydolduğu ders programının dışında bir ders, Planda resmi bir düzenleme yapılmadığı veya Dekana danışılarak alınmış bir Denklik Komisyonu kararı bulunmadıkça kayıtlı sayılamaz.